Color Selector

default niceblue intenseblue otherblue blue puregreen grassgreen green olive gold orange pink fuchsia violet red

Container Selector

โรงเรียนวันทามารีอา เปิดสอนในระดับชั้น เตรียมอนุบาล/อนุบาล ๑-๓ ระดับชั้นประถมศึกษา ๑-๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ๑-๖ เน้นส่งเสริมให้มีการพัฒนาความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและภาษา.

AEC v1.0.4

sitter3
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย อนุบาลวันทามารีอา